Skip to content

Message of Secretary Briones to Graduates and Completers for SY 2018-2019

  • by

Download the message of our DepEd Secretary Leonor M. Briones to all Graduates and Completers for SY 2018-2019. You can download her message in English and Filipino version.

2019 GRADUATION MESSAGE OF DEPED SECRETARY LEONOR MAGTOLIS BRIONES (ENGLISH)
My warmest greetings and congratulations to the foremost champions of this momentous occasion—the completers and graduates of School Year 2018-2019!
Graduation and moving-up ceremonies are indeed a joyous celebration, and not only because it culminates another year of learning and discovery, perseverance, and passionate work among our learners. It also caps off another year of successful collaboration among parents, teachers, education officials and personnel, community members, partners, and stakeholders of diverse roots, cultures, and traditions.
This year’s theme, “Unity in Diversity: Quality Education for All,” speaks of our commitment and loyalty to our culture—diverse as it is—that reflects our soul and unites our people. Time and again, we have proven that regardless of our descent, status, ethnicity, and religious and political beliefs, we can unite towards the realization of a common goal—the delivery of quality, accessible, relevant, and liberating basic education for the Filipino learners.

 

While the Department of Education (DepEd) has carried on and embraced change amid technological advancements and the continuously shifting socioeconomic landscape, it commits itself to the holistic development of 21st century learners who are not only critical and innovative thinkers in the fields of science, mathematics, and robotics, but who are also artistic and creative, and can thrive in the fields that appeal to our soul and our sense of identity.
Rest assured that through the K to 12 Basic Education Program, DepEd shall strive to hone our future leaders and nation-builders in a society that embraces diversity and all its challenges and advantages. I am positive that whatever path they wish to pursue hereafter, our graduates and completers will continuously enrich what makes up the Filipino soul—our culture, talent, history, and capacity to survive.
Again, congratulations and mabuhay!
LEONOR MAGTOLIS BRIONES
Secretary
 

 
 2019 GRADUATION MESSAGE OF DEPED SECRETARY LEONOR MAGTOLIS BRIONES (FILIPINO)
Mainit na pagbati ang inihahatid ko sa mga tunay na bida ng okasyong ito— ang mga graduates at completers ng Taong Pampaaralan 2018-2019!
Tunay ngang ang araw na ito ay nakagagalak na pagdiriwang, hindi lamang dahil sa pagtatapos ng isa na namang taon ng kaalaman at pagkatuto, ng pagsisikap at pagtitiyaga ng ating mga mag-aaral. Ito rin ay ang muling pagsasara ng matagumpay na kolaborasyon ng mga magulang, guro, opisyal at manggagawa ng edukasyon, miyembro ng komunidad, at mga partners at stakeholders na may iba’t ibang pinagmulan, kultura, at kinagisnan.
Ang tema para sa taong ito, “Pagkakaisa sa Pagkakaiba-iba: Kalidad na Edukasyon para sa Lahat,” ay naglalayong tumalakay sa ating katapatan at pagmamahal sa ating kultura—ito man ay iba’t iba—na sumasalamin sa ating kaluluwa at nagbibigkis sa ating mga mamamayan. Muli’t muli ay atin nang napatunayan na magkakaiba man tayo ng pinagmulan, katayuan, relihiyon, o paniniwalang politikal, maaari tayong magkaisa sa pagkamit ng iisang layunin—ang paghahatid ng edukasyong de-kalidad, abot-kaya, napapanahon at mapagpalaya para sa lahat.
Habang ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na sumasabay sa daloy ng makabagong panahon, patuloy nitong nililinang ang mga 21st century learners, na hindi lamang kritikal at makabago mag-isip sa larangan ng science, mathematics, at robotics, kundi masining at malikhain din, at maaaring magtagumpay sa mga larangang may kinalaman sa pagpapayaman ng ating diwa at pagkakakilanlan bilang isang lahi.
Makaaasa kayo na sa pamamagitan ng K to 12 Basic Education Program, ang inyong Kagawaran ay patuloy na magsisikap hasain ang mga susunod na pinuno at tagapagtaguyod ng ating bansa sa isang lipunang yumayakap sa pagkakaiba-iba, kasama na ang pagsubok at pakinabang na kaagapay nito. Naniniwala ako na anumang landas ang kanilang tatahakin, ang ating mga graduates at completers ay hindi makalilimot sa kanilang pagiging Filipino at sa lahat ng bumubuo sa diwa nito—ang ating kultura, talento, kasaysayan at kakayahang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay.
Muli, maligayang pagbati at mabuhay!
LEONOR MAGTOLIS BRIONES
Kalihim
 

SY 2018-2019 MESSAGE OF SEC. BRIONES -Filipino- (Download)


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *